Prästgårdshistoria

Gärdslösa Prästgård och prästgårdskulturen

I de öländska prästgårdarna levde och verkade kyrkans präster med sina familjer och de var forna tiders kulturarbetare på den öländska landsbygden. Utöver sin gärning som präst var de även lantbrukare och i detta yrke ofta föregångsmän som bidrog till åkerbrukets och trädgårdsnäringens utveckling på Öland. En som särskilt bemödade sig om det öländska jordbruket var Israel Ahlqvist, som under sin tid som komminister i Gärdslösa (1826-1844) gav ut skriften ”Om förbättringar i jordbruket på Öland” (1839).

Flera av dessa präster gjorde personliga insatser när det gäller dokumentation av och insamling av fornfynd på Öland. I skrift har de berättat om den öländska befolkningen och givit oss möjligheter att få kunskap om våra förfäders levnadsförhållanden och livsvillkor. Bakom snart sagt alla skrifter om Öland från äldre tider döljer sig en prästman som författare.

Många av våra präster och deras fruar var under 1900-talet aktiva i och initiativtagare till bildandet av kulturföreningar, som var föregångare till dagens hembygdsföreningar i de öländska socknarna. Och när exempelvis Gärdslösa Hembygdsförening bildades år 1956 blev tf kyrkoherde Bror Ek dess första ordförande.

Före tillkomsten av kommunerna, till och med 1862, var det sockenstämman med kyrkoherden som ordförande som reglerade vardagen för landets befolkning. Sockenstämman svarade förutom för kyrkans skötsel och vård även för fattigvården. Och sedan långt tillbaka var det kyrkan som såg till att befolkningen lärde sig att läsa, vilket kontrollerades under husförhören eller läsmötena.

Sockenstämmorna under Magnus Stagnelius tid hölls i Gärdslösa prästgård, som bland annat på detta vis fungerade som ett sockencentrum. Som ett minne från sockenstämmans tid bibehölls länge seden att bjuda in sockenfolket till kyrkkaffe i prästgården, en sed som den siste kyrkoherden i Gärdslösa, Carl-Olof Möllerström, höll vid liv in på 2000-talet.

2009 kom boken "Svenska prästgårdar" av Martin Giertz ut. I boken finns även Gärdslösa prästgård med.