Stadgar

Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN GÄRDSLÖSA PRÄSTGÅRD

tagna vid årsmöte i Gärdslösa prästgård 22 april 2017.

§ 1

Föreningen Gärdslösa Prästgård

Föreningens namn är Föreningen Gärdslösa Prästgård. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med ändamål som framgår av § 2.

§2

Ändamål

Föreningen Gärdslösa Prästgård har bildats för att äga samt bevara och förvalta Gärdslösa prästgård och utveckla prästgården till en kulturell mötesplats. I detta uppdrag ingår att lyfta fram Gärdslösa prästgårds historia och den ”prästgårdskultur” som under seklerna utgjort grogrund för det svenska samhällets kulturella och vetenskapliga utveckling samt förvalta minnet av skalden Erik Johan Stagnelius som växte upp i Gärdslösa prästgård.

§ 3

Föreningens verksamhet

Föreningen ska göra Gärdslösa prästgård tillgänglig genom t ex visningar, antikvariat, föredrag, konserter, utställningar, servering, Bo på Prästgård och annat som kan berika verksamheten.

§ 4

Föreningens organisation

Föreningen består av röstberättigade medlemmar. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen beslutande organ.

§ 5

Medlemsmöten

Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas medlemsmöten som behandlar aktuella frågor.

§ 6

Medlemskap

Person som delar de i § 2 angivna värderingarna och vill bli medlem i föreningen registreras som medlem utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalats. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i de fall personen inte delar föreningens grundsyn. Person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersmedlem. Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av styrelsen.

§ 7

Avgifter

Medlemsavgiften beslutas av ordinarie årsmöte Medlem som inte erlagt medlemsavgiften förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 8

Lokalt samarbete

Föreningen kan inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak. Beslut om inträde i eller utträde ur sådana sammanslutningar fattas av styrelsen som också beslutar om föreningens representation i sammanslutningen.

§ 9

Bildande av särskilda associationer

För ändamål som gagnar föreningens intressen kan årsmötet besluta om bildandet av särskilda associationer, såsom aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse, ideell förening eller annat.

§ 10

Ordinarie årsmöte

10.1 Ordinarie årsmöte med föreningen ska hållas under april månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

10.2 Ordinarie årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt.

Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.3 Kallelse till ordinarie årsmöte sker genom medlemsbrev och genom hemsidan i början av året.

10.4 Medlem som så begär ska mot avgift senast en vecka före ordinarie årsmöte få årsmöteshandlingarna sig tillsända.

10.5 Ordinarie årsmöte utser för nästkommande verksamhetsår en valberedning om minst tre ledamöter. En av ledamöterna utses till sammankallande.

10.6 Vid ordinarie årsmöte ska bl a följande ärenden behandlas:

a. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

b. Val av årsmötesfunktionärer:

mötesordförande

mötessekreterare

två protokolljusterare, tillika rösträknare

c. Fastställande av dagordning

d. Årsredovisning

verksamhetsberättelse

bokslut

föredragning av revisorernas berättelse

fastställande av resultat- och balansräkningarna

fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

e. Fastställande av eventuella arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter

f. Val av:

ordförande för det nästkommande verksamhetsåret

ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren

styrelsesuppleanter för de två nästkommande verksamhetsåren

två revisorer för det nästkommande verksamhetsåret

två ersättare för revisorerna för det nästkommande verksamhetsåret

valberedning om minst tre ledamöter varav en sammankallande

g. Inkomna motioner och styrelsens förslag

h. Fastställande av avgifter till föreningen

i. Fastställande av verksamhetsplan för minst det nästkommande verksamhetsåret.

10.7 Motion till det ordinarie årsmötet kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionerna. Yttrandet ska innehålla till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

10.8 Det ordinarie årsmötets beslut fattas med enkel majoritet utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§ 11

Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst en femtedel av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande och därvid anger skälet till sin begäran.

Kallelse till extra årsmöte ska ske minst två veckor före mötets hållande.

Extra årsmöte kan besluta endast i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.

Vid extra årsmöte gäller i övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte i tillämpliga delar.

§ 12

Föreningens styrelse

12.1 Styrelsen leder föreningens verksamhet under beaktande av vad som stadgas i §§ 2, 3 och 4 samt i enlighet med årsmötets beslut.

Härvid åligger det styrelsen särskilt att

fastställa delegationsordning avseende arbetsutskott samt i förekommande fall för anställd personal

ha arbetsgivaransvar för anställd personal och därvid svara för att verksamheten bedrivs med effektivitet, med en god personalpolitik och med iakttagande av de lagar och andra regler som gäller på arbetsmarknaden

svara för att bokföring och medelsförvaltning är ordnade på ett betryggande sätt och att iaktta de föreskrifter som kan gälla för influtna medel.

12.2 Styrelsen ska lägga fram förslag till verksamhetsplan för det ordinarie årsmötet för minst det nästkommande verksamhetsåret och sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

12.3 Styrelsen har sitt säte i Gärdslösa prästgård.

12.4 Styrelsen ska bestå av minst sju ordinarie ledamöter nämligen ordförande och minst sex övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av det ordinarie årsmötet.

Antalet styrelsesuppleanter ska vara minst två.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och styrelsesuppleanter har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vid vartannat ordinarie årsmöte.

Styrelsen har rätt att utse adjungerade ledamöter. Sådana ledamöter har yttranderätt vid styrelsens sammanträden men inte rösträtt.

12.5 Styrelsen utser bland sina ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

12.6 Styrelsen beslutar om styrelsesuppleanternas deltagande i sammanträdena; dock ska suppleant alltid inkallas när ordinarie ledamot har förfall.

12.7 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av årsmötet kan inte omväljas.

12.8 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt en av styrelsen fastställd delegationsordning.

Antalet ledamöter i arbetsutskottet ska utgöra mindre än hälften av antalet ledamöter i styrelsen.

Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen liksom arbetsgrupper och dylikt.

12.9 Styrelsen sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår.

Sammanträde ska alltid hållas när minst hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.

Kallelse till sammanträdet ska utsändas senast två veckor i förväg.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på det sätt som styrelsen beslutar.

12.10 Föreningens firma tecknas av två personer var för sig utsedda av styrelsen; dock kan inte av föreningen anställd personal ensam teckna firman.

12.11 Beträffande av föreningen tryckt eller digitalt producerat material liksom sändningar i radio och tv och som faller under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av styrelsen.

§ 13

Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid ordinarie årsmöte två revisorer och två ersättare för dessa.

Styrelsen ska senast en månad före ordinarie årsmöte till revisorerna överlämna skriftlig uppgift om föreningens ekonomiska ställning och de övriga handlingar som krävs för revisionen.

Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast två veckor före ordinarie årsmöte till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

§ 14

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster vid ett sådant årsmöte utom såvitt avser ändring av §§ 2 och 15 vilket kräver beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 15

Upplösning av föreningen

15.1 Beslut om upplösning av föreningen, överlåtelse av dess fasta egendom och upplåtelse av nyttjanderätt och servitut i den fasta egendomen samt därmed sammanhängande frågor blir gällande endast om föreningens styrelse framlagt förslag härom och detta förslag godtagits genom likalydande beslut av minst tre fjärdedelar av avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.

15.2 Vad som ska ske med föreningens tillgångar och skulder vid upplösningen ska avgöras genom likalydande beslut av minst tre fjärdedelar av avgivna röster vid de båda årsmötena.